3 ماه قبل

وقتی سرد شد
وقتی از ده تا پی ام به زور دوتاشو جواب داد
وقتی سراغتو نگرفت
وقتی گفت حوصله ندارم
خودت برو
نذار حرمتت شکسته بشه
فقط برو: )


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
4 ماه قبل

چه می گویند بعضی ها !!؟
این بعضی هایی که می گویند
نماندَنم برایِ عَدَم تفـاهم ِمیانمان بود !
به این بعضی ها
تنها باید یک لبخند تحویـل داد
و زودتـر بی هیچ حـرف و حدیثی
راهی ِشان کرد
این بعضی ها همان کسانی اند که
تفاهم را
در زیبایی چشم و ابرو،
اندامِ تراشیده شده،
جیب پُرپول، ماشین فلان مدل می بینند
این ها همان هایی هستند که
فـکر می کنند
باید همه چیز خوب باشد
تا بتوانند به پای کسی بمانند
نه جانم ...
این تفاهــم نیست، توَهُـــم است !!!
تــوَهُـم عشق
تــوَهُـم دوست داشتن
تــوَهُـم ماندگاری ...
ما عادت کرده ایم همه چیز را
حاضر و آماده بخواهیم
همه چیز آنطـور که می خواهیم پیش بـــرود
و ادعـا هم داریـم که
دوســت داریم
که عــاشقیم
و ایـن
بــــــــــــــزرگتـرین
اشتباه ممکــن است...
#عادل_دانتیسم


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
4 ماه قبل

آدم ها عوض نمیشوند
فقط دلتنگ میشوند
بر میگردند
و دوباره از نو با همان عادت ها
دوستی می کنند...
آدم ها برمیگردند
نه برای اینکه قدر و قیمتت را فهمیده اند
برمیگردند
چون دیواری کوتاه تر از تو پیدا نکرده اند...
یادت باشد
دلخوش نکنی به این برگشتن ها
آدم ها عوض نمی شوند...


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
4 ماه قبل

👒
خرافه می گویند بانو !
مگر می شود محبت
دلیلِ دوری باشد ؟
این مردم چه بد دل شده اند بانو!
یکی نیست رو در رو در صورتشان
زل بزند بگوید
آخر آدمِ عاقل کمی فکر کن
می دانی بانو . .
تقصیرِ خودمان است
ما که خدا نیستیم .. خدا هم از ما چنین انتظاری ندارد
خدا محبت می کند به همه و همه جا و همه وقت
ما نمی بینیم .. اما باز محبت می کند
ما دور نمی شویم بانو! ما گم می شویم
در هیاهویِ بی چیزِ این دنیا
وگرنه خانه ی اول و آخرمان
خانه ی خداست !
بس که حقیقی ست .. بس که خالص است
بس که خدایی ست ...
ما آدمها محبت که می بینیم
دور نمی شویم
گم می شویم بانو
گـــــــــــــــــــــم
و خیال می کنیم همه جا یک اندازه محبت می بینیم
فکر می کنیم حتما کسی هستیم که اینهمه خوبی می کنند
لحظه ای نمی نشینیم بگوییم به خودمان
شاید کسی جایی دیگر نباشد
یا اگر باشد
خالصانه نباشد
قانع نیستیم بانو!
نیستیم!

#عادل_دانتیسم


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
5 ماه قبل

ما دخترهای غمگین شانزده ساله ای بودیم
که فکر میکردیم
اگر میشد رنگ موهایمان را روشن کنیم ،
تکلیفمان هم روشن می شد.
ما ،
با ماتیک های قایمکی و کابوس های یواشکی و آرزوهای دزدکی .
ما و کارت پستال هایِ « سوختم خاکسترم را باد برد ،
بهترین دوستم مرا از یاد برد» ...
ما و شعرهای دوران مدرسه ،
اولین دست نوشته هایی که توی دفتر ِ کوچک یادداشت می نوشتیم
و مشاور دیوانه به خیال اینکه این یک نامه برای پسر مردم است
از ما می دزدید .
ما ،
که تمام عمر ترسیدیم
دختر بدی باشیم .
ترسیدیم مقنعه هایمان چانه دار نباشد
و چشم سفید باشیم .
ما که توی کتاب هایمان فروغ نداشتیم ،
چون فروغ میان بازوان یک مرد گناه کرده بود: )
ما فقط یاد گرفتیم مثل کبری تصمیم های خوب بگیریم ،
و آن مرد ؛
هر که می خواهد باشد .
مهم این است که داس دارد: )
#الهه_سادات_موسوی


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
.