Sanam_Turk Cover Image
User Image
با موس جابه جا کنید تا کاور درست شود
Sanam_Turk Profile Picture

☺️😄همیشه علامت تعجب مانده ام
برای آدمهایی که هزار علامت سوال بوده اند برای من
همیشه علامت تعجب مانده ام
برای آدمهایی که هزار علامت سوال بوده اند برای من
تا واژه ها چون ماهی در آب می لغزند
تا واژه ها چون ماهی در خاک می میرند , هرگز نخواهی دانست
تا این گونه مضطرب تا این گونه پر نیاز , در لحظه های پر حضورت شناورم هر گز نخواهی دانست
تا در سکوت پر راز این سکوت پر می کشد نگاه پر از مهر بانی ات
هر گز نخواهی دانست که ......................


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
5 ماه قبل

morede tavajohe baziya


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
.