Sara Cover Image
User Image
با موس جابه جا کنید تا کاور درست شود
Sara Profile Picture
4 ماه قبل

شادمان‌ترین مردم،
بهترین چیزها را در زندگی ندارند!
بلکه آنها بهترین "برداشت" را
از زندگی دارند...
شاد باشید


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
.