1 روز قبل

Life is a roller coaster that only goes up⬆️
زندگی یک ترن هوایی است که فقط رو به بالا حرکت میکند...


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
2 روز قبل

یاد دادی بم سخت دل ببندم
سنگ بشم حتی فیک تر بخندم 💙


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
2 روز قبل

شجاعت نترسیدن نیست
اینه که با وجود ترس
کارِتو انجام بدی


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
  • درباره ما
  • فقط عکس نوشته✌
.