6 ماه قبل

آخرش هم رفت
بغضش را گرفت باران
سخت میشد فهمید
اشک و گریه در یک انسان
@Shameless
#Mero


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
.