2 ماه قبل

همیشه هم خوب نیست؛
که طرف مقابل
از احساس شما با خبر شود
گاهی افراد
ظرفیت دوست داشته شدن
از سوی دیگران را ندارند!
جویس_اوتس
#_Autumn_


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
2 ماه قبل

-نَبَخش،
بزار یاد بگیرن اشتباه نکنن"
#_Autumn_


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
2 ماه قبل

اینقد وحشیانه خوب شروع نکنین
آدم باورش میشه مهربونین
#_Autumn_


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
2 ماه قبل

آدم ها همه ماه‌اند...!
نیمه‌ی تاریكشان را به دیگران نشان نمی‌دهند!
آدم ها ماه‌اند...
عباس_معروفی/نویسنده
#_Autumn_


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
2 ماه قبل

تو رفته ای
و بحرانِ نوشیدن چای بی تو در این خانه
مهمترین بحران خاورمیانه است و
این احمق ها هنوز سر نفت می جنگند
#_Autumn_


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
.