MOHAMMAD|مــحـمــد ................ Cover Image
User Image
با موس جابه جا کنید تا کاور درست شود
MOHAMMAD|مــحـمــد ................ Profile Picture

زندگی باغی ست
که باعشق باقی ست
مشغول دل باش نه دل مشغول
بیشتر غصه های ما ازقصه های خیالی ماست
اگر فرهاد باشی همه چیز شیرین ست


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !

هــرچـه آیَـــد بـه سَــرَم بـــآز بِـــگویَـم گُــذَرَد وای اَز ایـــن عُـــمــر کـه بـــآ مـــی گُـذَرَد مـــی گُـذَرَد


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !

هیچ وقت رازت رو به کسی نگو؛
وقتی خودت نمیتونی حفظش کنی،
چطور انتظار داری کس دیگه ای برات راز نگه داره؟


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !

برای دوست داشتن وقت لازم است،
اما برای نفرت
گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافی است.


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !

تو را پاک آفرید ایزد ز خود شرمت نمی آید
که روزی پاک بودستی ، کنون آلوده دامانی ؟


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
.