MOHAMMAD|مــحـمــد ................ Cover Image
User Image
با موس جابه جا کنید تا کاور درست شود
MOHAMMAD|مــحـمــد ................ Profile Picture

هــرچـه آیَـــد بـه سَــرَم بـــآز بِـــگویَـم گُــذَرَد وای اَز ایـــن عُـــمــر کـه بـــآ مـــی گُـذَرَد مـــی گُـذَرَد


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !

هیچ وقت رازت رو به کسی نگو؛
وقتی خودت نمیتونی حفظش کنی،
چطور انتظار داری کس دیگه ای برات راز نگه داره؟


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !

برای دوست داشتن وقت لازم است،
اما برای نفرت
گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافی است.


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !

تو را پاک آفرید ایزد ز خود شرمت نمی آید
که روزی پاک بودستی ، کنون آلوده دامانی ؟


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !

این رفــیقان نارفیـق انـد گفتمـت: هوشــــیـار بــــآش


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
.