❤sǞ৸ęll❤ :) Cover Image
User Image
با موس جابه جا کنید تا کاور درست شود
❤sǞ৸ęll❤ :) Profile Picture
4 ماه قبل

{בפ֗ـتــــــرم} בیگـــــــر...
گاهـــے בلــم بـــﮧ انــבازه ے {تمــام בنیــــــا} میگیــــــرב
گاهــے {اشک} میریــــــزم گاهــے
صـــבاے {قهقهــــﮧ} ام تمــام شــهـررا پـــر میکنـــב
گاهـــے {آرامــــــم} ....
{פــرف} نمیزنــــــــم ... و
{بالشــــــــم} را بـــﮧهمــﮧ ے {شانــﮧ هاے سرב و بــے اפــساس} בیگر ترجیــــح میـــבهم
|בפ֗ـتــــــرم| בیگـــــــر
گاهــے از {בرב} بـــﮧ פ֗ـــوבم میپــــیچـــم اما
نمیگـــــذارم کســے بفهمــב از چـــﮧ بـــﮧانـבامم {پیچ و تابـــے} میـבهم
بگـــــــذار فکر کننـב {פ֗ـــــوبم} تقصیر {פ֗ــوבم} است ...
این {בروغ} را زیــــ ــاב بـــﮧ اطرافیانـــــم گفتـــﮧ ام {من פ֗ـــوبم} ...
|בפ֗ـتــــــرم| בیگـــــــر...
گاهـــے {لجبـــــاز} و شــــــرورم گاهـــے مهـــربان و {בلســـــوز}
گاهــــے هم {פــال פ֗ــوבم را نمیفهــــمـم} ...
اما ... פ֗ـــوبم ... פ֗ــوبِ {פ֗ـــــــــــــــــــوب}....


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
4 ماه قبل

کیا از این کار خوششون میاد ؟؟

من که عااااااااشقشم ، خیلی حال میده

image

برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
4 ماه قبل

به سه عدد دوست دختر با وفا جهت دوستي با تتلو، 2afm و مجيد خراطها نيازمنديم!!
اولي لباساشو خودش از پشت ببنده،
دومي بگه شبا کجاست،
سومي هم يکم به اين بينوا کمک کنه يه وقت رگشو نزنه!


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
  • جزئیات
  • 46 پست
  • 2160 امتیاز
  • خانم
  • تاریخ تولد :15 / 03 / 1381 (14 ساله)
  • مجرد
  • محل زندگی جمهوری اسلامی ایران
  • آخرین محل در تهران
.